Till startsidan
Translate

Elnätsavgifter för högspänning – företag

Här finner du våra effektavgifter för högspänningsabonnemang i Skåne, Småland och Blekinge.

Elnätsavgifter
Effekttariff för högspänning
  Gäller fr.o.m. 1/1 2018
Fast avgift (kr/år) 12 000
Abonnemangsavgift (kr/kW per år) 155
Effektavgift (kr/kW per år) 373
Överföringsavgift (öre/kWh) 5,5

Samtliga avgifter är exkl. moms. Energiskatt tillkommer. 

I den fasta avgiften i tabellerna ovan ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift.

Nya elnätsavgifter från den 1 januari 2019 hittar du här.

Elsäkerhetsavgift
För att finansiera Elsäkerhetsverkets verksamhet tas en årlig avgift ut av alla elkunder. För dig som högspänningskund är avgiften 500 kr.

Nätövervakningsavgift
För att finansiera nätmyndighetens verksamhet tas en årlig avgift ut av alla elkunder. För dig som högspänningskund är avgiften 600 kr.

Elberedskapsavgift
Avgiften ska täcka de kostnader som företag och myndigheter har för att förstärka systemet för landets elförsörjning så att det bättre står emot påfrestningarna under kriser och krig. För dig som högspänningskund är avgiften 2 477 kr.

Allmänna tillämpningsbestämmelser

Avgifterna för högspänning gäller för alla normala leveranser och under förutsättning att särskilt avtal tecknas.

Avgifterna gäller inte för tillfälliga leveranser eller för leveranser som föranleder speciellt höga kostnader eller för leveranser som utgör komplettering till annan kraftanskaffning.

Abonnemangsavgifter

Abonnemang överstigande 1 000 kW
Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gälla till avtalstidens slut, om inte annat överenskommes. Anmälan om ändrat abonnemang ska ske senast den 30 november året före det år som abonnemanget avser. Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten. Om det högsta månadsvärdet under året för uttagen medeleffekt per timme överstiger abonnerad effekt debiteras överuttaget med ett tillägg på abonnemangsavgiften av 100 %.  Abonnemangsavgiften debiteras med 1/12 per månad och avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Abonnemang upp till 1 000 kW
För leveranser upp till 1 000 kW utgör den högsta under året utnyttjade entimmeseffekten abonnerad effekt. Under året preliminärdebiteras abonnemangsavgiften normalt utifrån föregående års utfall med 1/12 per månad och avräkning för året sker på fakturan avseende december månad.

Effektavgift

Abonnemang överstigande 1 000 kW
Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt. Uppmätta värden under vardagar kl. 06-22 används. Om detta medelvärde överstiger abonnerad effekt, debiteras överuttaget med ett tillägg på effektavgiften med 100 %. Effektavgiften preliminärdebiteras normalt under året utifrån föregående års utfall med 1/12 per månad. Avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Abonnemang upp till 1 000 kW
Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt. Uppmätta värden under vardagar kl. 06-22 används. Effektavgiften preliminärdebiteras normalt under året utifrån föregående års utfall med 1/12 per månad. Avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Energiavgift

Debitering sker månadsvis i efterskott och baseras på definitiva värden.

Reaktiv effekt

I avgiften ingår rätt till uttag av reaktiv effekt upp till 50 % av abonnerad aktiv effekt. Uttagsrätten anges som förhållandet mellan det högsta månadsvärdet under året för uttagen reaktiv medeleffekt per timme i kVAr och abonnerad effekt i kW. Överstiger uttagen reaktiv effekt angiven gräns debiteras överuttaget med 100 kr/kVAr. Avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Tidsbegrepp

Med vardagar avses normalt måndag-fredag. Undantag är att följande dagar inte betraktas som vardagar, även om de infaller måndag-fredag.

Nyårsdagen
Trettondedag jul
Skärtorsdag, Långfredag, Annandag påsk
Julafton, Juldagen, Annandag jul
Nyårsafton

Övrigt

Angivna tider avser svensk normaltid. Moms tillkommer på samtliga avgifter. För nyanslutning och abonnemangsökning gäller särskilda villkor (anslutningsavgifter).

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]